Sun, Jian, Qiming Wang, Wenyi Diao, Chi Zhou, Bingbing Wang, Liqun Rao, & Ping Yang. " Digital information storage on DNA in living organisms." Medical Research Archives [Online], 7.6 (2019): n. pag. Web. 12 Jul. 2020